Kerkenraad

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan aan de hand van de visie die beschreven staat in het beleidsplan. De kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid door het moderamen, e.e.a. zoals vastgelegd in de kerkorde. De kerkenraad vergadert 11 keer per jaar.

In de vergaderingen van de Kerkenraad wordt onder meer het wel en wee binnen de gemeente besproken. Samenwerking van en met de diverse werkgroepen, respect voor elkaar en oog voor de wereld en de mensen buiten de kerkmuren zijn daarbij onontbeerlijk. Tevens wordt informatie uitgewisseld, verslag gedaan van werkzaamheden of contacten met derden en besluiten genomen in de zaken die het moderamen voorlegt en in alle zaken waarover een oordeel, een mening en/of een besluit van de kerkenraad wordt gevraagd.

Samenstelling van de kerkenraad 
Alle ambten binnen de gemeente zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad: de predikant, ouderlingen en diakenen. Ook in het moderamen zijn in beginsel alle ambten vertegenwoordigd. Ambtsdragers worden gekozen uit de gemeente, voor een ambtsperiode van, in principe, 4 jaar. In een speciale kerkdienst wordt afscheid genomen van ambtsdragers, wijkmedewerkers en leden van het college van wie de (ambts)periode is verstreken en worden nieuwe ambtsdragers bevestigd en nieuwe wijkmedewerkers en leden van het college van kerkrentmeesters voorgesteld.

Bij toerbeurt hebben alle ambtsdragers dienst tijdens de kerkdienst. De wijkmedewerkers doen hier op vrijwillige basis aan mee. De ouderling van dienst is verantwoordelijk voor het goede verloop van de kerkdienst.


Classis.
De Protestantse Gemeente te Bolnes behoort sinds 1-1-1993 bij de classis Dordrecht, samen met de gemeentes Zwijndrecht, Zwijndrecht Grote Lindt, Hendrik Ido Ambacht, Parijs, Ridderkerk- Rijsoord en - Slikkerveer en Dordrecht.

Mailadres voorzitter kerkenraad: voorzitter@pgbolnes.nl

Mailadres Scriba: scriba@pgbolnes.nl

SARI
De SAmenwerkende RIdderkerkse kerken zoeken naar mogelijkheden om samen activiteiten te ontplooien, voor ouderen en jongeren, om niet altijd zelf het wiel uit te vinden, want samen kunnen we meer!  

Websites van de SARI-kerken in Ridderkerk:

www.pgslikkerveer.nl

www.pgbolnes.nl

www.opstandingskerkrijsoord.nl

www.levensbron.nl

www.irenekerk.nl