Jaarproject: Kinderen in de knel

De diaconie begint op Startzondag met het pro-ject SAVE tegen kinderarbeid in India. Een jaar lang is het offerblok bestemd voor dit project. Behalve op de eerste zondag van de maand,
dan blijft de opbrengst van het offerblok voor de kleine projecten in Rwanda.
Samen zijn we kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze heb-ben ontvangen. Ook wij willen delen. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie willen we kinderarbeid bestrijden.

Onderwijs volgen is in Nederland vaak net zo vanzelfsprekend als een dak boven je hoofd hebben, ieder jaar met vakantie gaan en het hebben van een fiets. Maar voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze moeten werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Veel kinderen werken niet alleen in moeilijke omstan-digheden, maar hebben ook een instabiele thuissituatie. Ze moeten bij voorbeeld op straat leven of zijn slachtoffer van geweld. Wij willen kinderarbeid tegengaan en ieder kind door on-derwijs de kans geven op een goede toekomst. 

De textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. Ze lopen het risico om slachtoffer te worden van geweld, mensenhandel of  andere vormen van uitbuiting. Veel kinderen moeten werken en gaan vaak niet naar school. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kinderen te vinden. Ze zoeken de kinderen op in de fabrieken en op straat. Samen met de gezinnen werken de gepassioneerde medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen. SAVE heeft bovendien belangrijke toegang tot overheidsinstanties, de textiel-industrie en de kledingmerken, waardoor de organisatie op verschillende niveaus kan strijden tegen kinderarbeid. Met uw steun draag u bij aan deze activiteiten:

- Een jaar onderwijs bij SAVE kost € 120 per kind
- Tijdelijke opvang kost € 650 per kind
- Beleidsbeïnvloeding om kinderarbeid tegen te gaan kost € 4000 per jaar.

Met uw bijdrage in het offerblok helpt u de vicieuze cirkel van armoede en onderdrukking te doorbreken en kinderen een kans te geven op onderwijs. Wij bevelen het offerblok van harte bij u aan.