College van Kerkrentmeesters

Taken:

Het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente - in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad - door:Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan van de gemeente;

Het opstellen meerjaren prognoses voor zowel financiën als onderhoud gebouwen
Het opstellen van de jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven en het maken van de Jaarrekening van de gemeente
Het zorgdragen voor de geldwerving en het creëren van alternatieve inkomsten;
Het zorgdragen voor het in stand houden van het kerkgebouw en de pastorie.
Het beheren van de goederen van de gemeente, van de kerkelijke archieven en verzekeringspolissen;
Het verzorgen van het personeelsbeleid en het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke zaken van hen, die bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
Het fungeren als opdrachtgevers van de kosterbeheerder van het kerkgebouw 
Het bijhouden van de registers van de gemeente, t.w het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek. 

Bank- en girorekening van de kerk:  INGrek. NL27INGB0000012047 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes.

Contact:
kerkrentmeesters@pgbolnes.nl