Overwegen maart 2015

Jezus zei: “Volg mij!”  Johannes 21:19 

“Jezus”, zei de kassière van Albert Heijn toen ze het glossy blad Jezus zag, het scande en weglegde bij de andere boodschappen. Er ontstond een klein gesprekje over het blad, de foto op de voorkant en de schrijver Artur Japin die het als niet gelovige een uitdaging vond om onderzoek te doen naar de historische figuur Jezus. Ik werd nieuwsgierig naar het blad omdat ik deze dagen toch al liep na te denken over de uitspraak van dominee Edward van der Kaaij die niet meer gelooft dat de historische Jezus heeft bestaan. Wat blijft er over van het christelijke geloof als Jezus er niet meer het hart van is. Wordt geloven dan niet een kompas zonder noorden met een wijzertje die geen richting meer wijst? 

In deze weken van de 40dagentijd staan we stil bij de lijdensweg die Jezus is gegaan. Aan de hand van het 40dagenboekje ‘Open handen’ en op zondag in de diensten proberen we een voorstelling te maken van radicale keuzes die Jezus in zijn leven maakte om trouw te blijven aan de roeping die Hij diep van binnen voelde om de weg te gaan die God de Vader van Hem vroeg. Jezus had oog voor mensen die door niemand opgemerkt werden. Hij vergaf en genas waar mensen verlangde naar heling naar lichaam en geest. En Hij verzette zich tegen vroomheid zonder liefde enzondereerbied voor God de Vader. In alles wat Hij deed wees Jezus op God de Vader, dat de mensen God zouden leren kennen in zijn liefde en trouw. Maar kunnen wij Jezus volgen?’ Dat is een dubbele vraag waar je zomaar je hele leven mee bezig kunt zijn. Begrijpen we wat Jezus gedaan heeft en wat Hij zijn leerlingen en via hen, ook ons heeft willen duidelijk maken? Wat begrijpen we van Jezus’ sterven. Wat begrijpen we van Pasen? De kerk belijdt dat Jezus de zoon van God is die voor onze zonden gestorven is zodat er niets is dat ons nog kan scheiden van de liefde van God de Vader. Kun je het met je hart meemaken en in je leven doorvoelen, dat iedereen kind van God is en dat er door het sterven van Jezus niets is dat niet vergeven kan worden wanneer je het bij God brengt en om vergeving vraagt? Kunnen we Jezus volgen, in de betekenis dat wij proberen zo in het leven te staan en met andere mensen om te gaan zoals Jezus dat deed, met aandacht en respect voor het eigene van ieder mens die hij ontmoette? Wanneer God genadig is voor mensen, kunnen we dan ook genadig zijn voor elkaar?  

Wij hebben geen andere Jezus dan de historische Jezus, die met zijn leven en getuigenis, het geheimenis van God de liefde is heeft willen ontsluiten. Niemand kan werkelijk tot in de diepte het leven en de ziel van een ander doorgronden. Zo kent ook niemand de historische Jezus, zoals God Hem kende.  We kunnen elkaar wel de verhalen vertellen en ervaringen delen over deze mens die gestorven is en over wie de Bijbelse verhalen getuigen dat deze Jezus ook de Christus is die de dood overwonnen heeft, verrezen is en leeft bij God en die leeft in de harten van de mensen die Hem toegang geven tot hun hart. 

Het glossy blad “Jezus” probeert Jezus ter sprake te brengen voor mensen van nu die van het geloof niets af weten. Wie weet maakt het nieuwsgierig naar die historische Jezus waarover de Bijbel getuigt dat Jezus gestorven is maar ook is opgewekt en daardoor een  levende werkelijkheid is of je het gelooft of niet. 
Dat we Jezus leren volgen in de beide betekenissen van het woord volgen.

Ik wens u allen een goede voorbereiding op het feest van Pasen.