Overwegen Kerst 2015-Nieuwjaar 2016

In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God en hij was zelf God. In het begin was hij al bij God. Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou het er niet zijn. Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt, is het licht voor de mensen. Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker. Evangelie van Johannes 1:15. 

Jezus heeft nog veel meer dingen gedaan. Maar dat kan niet allemaal in boeken worden opgeschreven. Want de wereld is te klein voor zoveel boeken.Evangelie van Johannes 21:25, slotvers.

Bij het nadenken over de tekst voor de overweging in deze Kerk aan de Maas waarmee we het jaar 2015 uitgaan en het jaar 2016 ingaan werd ik geraakt door de begin en slotwoorden uit het evangelie van Johannes. Ik gebruik ze hier in de vertaling van de Bijbel in Gewone Taal. In het evangelie van Johannes vinden we geen geboorteverhalen van Jezus zoals bij Matteüs en Lucas maar horen we over de komst van Jezus gecomponeerd als scheppingsverhaal uit Genesis. Wanneer ik deze woorden lees dan helpt mij dat om mij niet bang te worden van alles wat er aan vreselijke dingen in de wereld gebeurt. God is er vanaf het begin en niets gaat er buiten God om. Met het kerstfeest vieren we de geboorte van Jezus, Gods zoon, die vanaf het begin in heel zijn wezen één is met de God de Vader, Schepper van hemel en aarde. En tegelijk is Jezus, als mens geboren in onze aardse wereld, ook mens als ieder ander en daarin staat Hij dan heel dicht naast ons. Jezus kwam om licht te brengen waar het donker is.

Jezus leefde met liefde en aandacht voor mensen en zei er wat van als mensen om wat ze overkomen was of gedaan hadden werden buitengesloten uit de geloofsgemeenschap. Jezus keek altijd naar het hart van mensen en reikte hen de mogelijkheid aan om hun hart (opnieuw) te openen voor God door hun zonden te vergeven en nieuw richting voor hun leven te wijzen. Als je iets van Gods genade en de liefde van Jezus in je eigen leven hebt mogen ervaren dan is dat tegelijk een opdracht en uitnodiging om zelf ook genadig en liefdevol om te gaan met de mensen die God op jouw weg brengt. Jezus wijst ons de weg naar God, maar die weg kun je alleen maar gaan als je oog hebt voor Gods liefde voor àlle mensen. Als je niemand buitensluit en helpt wie geen helper heeft.

Hoe belangrijk dat is horen we als Jezus spreekt over het laatste oordeel. Dan zal Hij kijken wat je voor een ander hebt gedaan of nagelaten. Want, zegt Hij, “alles wat je voor een ander hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan.“ Wij zijn geroepen om het licht dat Jezus is, door te geven en te delen met anderen. Dat doen we door zelf een licht te zijn met de mogelijkheden die ieder in zijn/haar omgeving zelf heeft. Een vriendelijk woord, een helpende hand, leven in vertrouwen, …. op allerlei grote en kleine manieren kunnen we getuigen zijn van het licht en de liefde van God zoals we dat in het leven van Jezus herkennen. 

Die ander...
Als ik wist
wat in die ander leeft
zou ik dan nog
durven oordelen

als ik kon kijken
in het hart van mijn medemens
zou ik dan beter begrijpen

als ik zijn motieven
kon doorgronden
zou ik dan gemakkelijker
vergeven en vergeten

als al míjn doen en laten
openbaar gemaakt werd
zou ik dan niet
beschaamd mijn hoofd buigen
en om vergiffenis vragen

alles weten
is alles vergeven.

Voor ons ligt een nieuw jaar. Niemand weet wat het brengen zal in het groot van de wereldpolitiek, in ons eigen leven en in ons samenleven met elkaar.  Als ik daar over nadenk dan is ook het slot van het Johannes evangelie troostvol en bemoedigend. Jezus en de kracht van zijn liefde en het licht dat hij bracht, werkt nog steeds door. Dat is altijd zo geweest en zal ook altijd zo zijn.  Jezus Christus is overal waar mensen licht en liefde delen. Overal waar mensen elkaar als mens ontmoeten, elkaar in de ogen durven kijken, delen wat er is. Jezus is daar waar mensen de deuren van hun harten voor elkaar openen.

God zien...
Als wij mensen elkaar de hand geven
en niet langer leven als ieder voor zichzelf,
dan ontstaat er nieuw leven.

Als wij mensen van ons eiland wegtrekken
en gaan naar wie door verdriet of angst
eenzaam leven, dan ontstaat er een nieuw land
van wij mensen samen.

Als wij mensen onszelf niet langer doof houden
voor elkaar, maar luisteren naar wat er
leeft, dan ontstaat er een nieuwe band
waarvan we kunnen leven.

Waar wij mensen langs elkaar heen leven,
elkaar opzij schuiven, blind zijn voor elkaar
geen oog hebben voor elkaar, daar gaat
het leven dood.

Als wij mensen onze deur, onszelf openen
voor elkaar en elkaar uitnodigen om binnen
te komen en bij elkaar veilig kunnen zijn
in alle kwetsbaarheid, dan ontstaat er
nieuw leven.

Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij
naast ons, verlangen mensen zo naar leven.
Op zoveel plaatsen hopen mensen op mensen
die kunnen zien en die kunnen horen met hun hart.

Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij
naast ons, verlangen mensen naar een woord
van begrip, naar een arm om hun schouder,
want mensen zoeken leven dat leefbaar is.

Als wij zo leven met elkaar
en voor elkaar,
dan kunnen we God zien.

Ik wens u voor het nieuwe jaar de moed, het geloof en het vertrouwen toe  waarvan Dietrich Bonhoeffer getuigde in zijn lied (lied 511 Nieuwe Liedboek)  

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.
 
                                                      Lied 511 Nieuwe Liedboek                    

Gezegende kerstdagen en vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar! 

Met herderlijke groeten,
ds. Joke van der Neut