Vrienden van Israël

Graag willen we u informeren over onze  Israëlactiviteiten bij u in de
regio.

Studieavond met ds. Jaap de Vreugd, Krimpen aan de IJssel over “Jeruzalem, door de heidenen vertreden” .
De bijeenkomst vindt plaats in de Rehobothkerk, De Landerijen 1,Krimpen aan den IJssel. De aanvang is om 19.45 uur en de toegang is
gratis. 

Wat maakt Jeruzalem zo belangrijk, wat is haar geheim? Waarom noemt
Jezus de stad de "stad van de grote Koning" en roept de Bijbel op om
voor Sion te bidden? Israël is het Land van de belofte met als glorieus
middelpunt Jeruzalem.  Jeruzalem is vaak veroverd en verwoest geweest in
de geschiedenis en heeft gezucht onder vreemde overheersing. Israël
keert terug naar het Land van hun voorvaderen en Jeruzalem, is weer in
Joodse handen. Wij naderen nu het ogenblik waarop Davids troon zal
hersteld worden. Momenteel is het Tempelplein nog niet echt bevrijd en
het wacht tot de tijden der heidenen voleindigt zullen zijn. 

Ds. Jaap de Vreugd was als hervormd predikant werkzaam in de PKN. Hij is
oud-voorzitter van Christenen voor Israël. Hij maakt deel uit van de
redactie van Israël & de Kerk en publiceert geregeld in dit theologisch
kwartaaltijdschrift. Ook is hij als redactielid en schrijver verbonden
aan Profetisch Perspectief, een kwartaalblad dat inzoomt op geschiedenis
en actualiteit. 

Lezing door Heleen Bénard, in Rotterdam, over “De vijgeboom bloeit” ,
Heleen is werkzaam bij Christenen voor Israél. De bijeenkomst vindt plaats in De Schutse, J. Loisstraat 37, Rotterdam. De aanvang is om 13.00 uur, toegang is gratis. 

De vijgeboom bloeit :
In de profetie van Habakuk staat: als zou de vijgenboom niet bloeien.
Toen de Here Jezus langs een vijgenboom liep op de Olijfberg vervloekte
Hij die vijgenboom als een beeld voor Israël wat komen zou. Eeuwen en
eeuwen lang lag het land woest en na de verbanning van een groot deel
van  Israël, woonde er nauwelijks mensen. De schrijver Mark Twain trok
door het land in 1867 en schrijft: "We zagen op de hele route geen enkel
plaatsje, 30 mijl iedere kant uit, en men kan 10 mijl ver rijden en nog
geen 10 mensen ontmoeten. Nazareth is troosteloos, Jericho een vergane
ruïne, Bethlehem en Bethanië zijn in hun armoede een vernedering,
onbewoond door ieder levend wezen. Zelfs de olijfboom en de cactus, deze
standvastige vrienden van een waardeloze bodem hebben het land bijna
volledig verlaten". Maar in onze tijd zien we de vijgenboom, Israël,
helemaal opbloeien. Kijk maar eens om je heen als je in Israël bent:
ondanks de dagelijkse strijd en oorlogen in het verleden, is het land
Israël een modern land geworden, met steden, wegen, bloeiende
industrie. Zelfs de woestijn bloeit, zoals Jesaja het profeteerde,
bloeiend als een roos. 

Lezing door Heleen Bénard, in de Voorhof, Dorpsstraat 1 in Krimpen aan
de Lek. De aanvang is om 09.30 uur, toegang is gratis. 

Het onderwerp waarover zij spreekt is: let een beetje op jezelf. 
Heleen Bénard: Er gaat geen dag voorbij zonder nieuws over oorlog,
geweld, ongerechtigheid, natuurrampen. Maar er is ook hoop dat de
duisternis plaats maakt voor licht. Gods licht dat als waarheid en
eeuwige werkelijkheid schijnt in de duisternis. In het Joodse geloof
wordt dat geschenk gesymboliseerd door de sabbatskaars, die stralend
licht geeft in je huis waar dan geen duisternis meer is. Jezus is het
licht van de wereld en we mogen uitzien naar de dag van zijn komst. Hij
zal alles nieuw maken en alle beloften van God zijn waarheid en amen. We
moeten op onszelf zien dat wij dat vasthouden in deze hectische tijd?
Ruth en Esther zijn twee vrouwen die duizenden jaren geleden hebben
geleefd, van wie we ook in onze maatschappij veel kunnen leren. 

Heleen Bénard werkte vanaf haar 21e enkele jaren in Jeruzalem en sinds
die tijd is Israël voor haar diep verbonden met Gods Woord. Heleen: "In
de Bijbel wordt Israël 1477 keer genoemd, Jeruzalem 802 keer en Sion
157 keer. Als het voor mijn Hemelse Vader zo belangrijk is, wil ik ook
voortdurend met Israël bezig zijn. Het is vreugde te ervaren hoe
letterlijk het profetische woord vervuld wordt in onze dagen!" Ze
besluit: "Gods Volk is in beweging. Lezend door de profeten zien we de
komst van de Messias naderen. Bezig zijn met Israël is bezig zijn met
je toekomst." 

Graag ontmoeten we u op één van de bijeenkomsten! 
Jan van Dijk, Christenen voor Israel Telefoon: 033-2458824