De bron van het gebed: "Onze Vader"

Dat is het Achttiengebed. De meeste Christenen denken dat Jezus een totaal nieuw formuliergebed heeft opgesteld als het gaat om het Onze Vader. Dit is niet zo, het is een korte samenvatting van een plechtig gebed dat al eeuwen bekend was.  De discipelen wisten niet goed hoe ze moesten bidden. Op zekere dag horen zij Jezus bidden. Zodra Hij klaar is, vragen zij Hem: “Heer, leer ons bidden, gelijk ookJohannes zijn discipelen geleerd heeft”. Jezus wil zijn discipelen daar graag bij helpen. Hij antwoordt: 'Wanneer je bidt, zeg dan: “Onze Vader, die in de hemelen zijt”. Ze kenden een soortgelijk gebed, wellicht al vanaf hun kinderjaren.

Het gebed waaruit Jezus citeert heet: Sjemonè Esré. Letterlijk vertaald: ACHTTIEN, omdat het uit 18 aparte beden bestaat. Het Achttiengebed stond onder de Joden in hoog aanzien. De teksten zijn geheel overgenomen uit de Thora, het Oude Testament. Vandaar dat het goddelijk gezag draagt, het is de bron waaruit Jezus het “Onze Vader” citeert. 

Het Achttiengebed is een gebed met een vaste tekst: een formuliergebed. Het zijn woorden die gegroeid zijn uit de gebedservaring van vele generaties. Duizenden generaties hebben zich, sinds het gebed voor het eerst werd geformuleerd, met deze woorden zich tot God gericht.

De structuur van het Achttiengebed is als volgt:

Inleiding: ’Heer open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen.’

3 lofprijzingen:

              1. Godsopenbaring aan de vaderen

              2. Schepper en Onderhouder van alles

              3. De heilige Koning die aanbeden wordt

14 beden om:

  4. licht en verstand

  5. bekering

  6. vergeving

  7. verlossing uit oorlog en strijd

  8. genezing van ziekte

  9. levensonderhoud

10. terugkeer uit de verstrooiing

11. terugkeer van rechterlijke macht

12. verlossing van de boze machten

13. loon der rechtvaardigen

14. opbouw van Jeruzalem

15. komst van de Messias

16. bede om verhoring

17. bede om herstel van de dienst aan de Heer

2 dankzeggingen:

18. dank

19. slotzegenbede en dank